Search form

Mak 9:42

Tani waya meni emara tuma diai awa waya inowia.

42Yesu meni ego senua awa, “Zo nu mai kikinaka na tuma didinowera amira nana zo uzutai pasina tamai azu, nikare bere-bere omata bamubake zo ema amira nana dube kimeniro ewa surura musunawa dagimai te wamia. Nera kota, ema ami pasina kaka wamure oura dagimuro betamunoya, awa nena peu gege. Ota nu pasina wai amire Anutu meni ina potamunoya, awa nena mou-mau.