Search form

Mak 9:43

43Ni wana zo meni pasina wamesaya, wana awa kapase. Ni wana daimatare gege noma ama utura baro nuasa ewanana wamunoya awa. Ata ni wana etore noma ama so niao awai gege awaira bayasa waya wamunoya. [