Search form

Mak 9:45

45Ni te zo meni pasina wamesaya, te awa kapase. Ni te daimatare gege noma ama utura baro nuasa ewanana wamunoya awa. Ata ni te etore noma ama so niao awai gege awaira bayasa waya wamunoya awa. [