Search form

Mak 9:47

47Ni giti moka zo meni pasina wamesaya, giti moka awa gusase. Ni giti moka daimatare gege noma ama Anutu imata Tua wero nuamunoya amira nate bayasa ewanana wamunoya awa. Ata ni giti moka etore noma ama so niao awai gege awaira bayasa waya wamunoya awa.