Search form

Mak 9:50

50Ima awa nena kokopai. Ata ima berusa wamunoya, awa nakai nogo wanakai bapu nuso ewanana kei awamunoi? Nakai ewa puro nena tame tetawenakai ewanana inowia, da ago ine nikare duba-ozaire nuawa ewanana wamunoya.” Ago senua awa.