Search form

Matiu 1:18

Yesu kei awai nusora uge.

18Yesu Kristo kei awenua amira susu awa ego itia ewa. Mia nuso Maria nu Yosefere seroniwa noisowato awa. Ata nuto kaka tayamu seronai gege noiwato Ozana meni tani putoure wenu Maria wasou wenua awa.