Search form

Matiu 10:1

Yesura bua mai amira zazo.

1Yesu meni bua mai nuso 12 zawa senu muwa bi tunaira putoure yaya eure taure korawaira putou awa numorekare potinua awa.