Search form

Matiu 10:11

11Are nata zota zora kei awero giro gita ema kokopai zo kau wewo. Ago wero zo gawa ewanana wai giro so nusora witiro da ago gege awai-duwai inoma bamuwo.