Search form

Matiu 10:14

14Nata zorata so zora bayawa nikare sawa kaka diamu wara, o ge nisokarera berea wai sara giro so awa doro bamuwo. Ago wero wowo nusokare te nisokarera itia awa deregiweu osae.