Search form

Matiu 10:18

18Awa daba kota, nikare bua mai naso nowewa amira ema giti kopira nanata ema tua nana puro bayara ge bua wamunowa. Are nikare nusokare nana benaurata noko diga nana benaura zewai wero Oziga Ewanana sero kereniwo.