Search form

Matiu 10:19

19Nukare nikare puro ema giti kopira nana potara ge nogo samunonikai asinoise kotumu-katumu oko wawe. Ina saira be kei awai amire ge samu wawa Ozana meni nimorekare ge potai samunowa awa.