Search form

Matiu 10:2

2Aposolo 12 amira zazo nusokare awa ego ewa: Giti kopi Simon zazo nuso zo Petoro, nami nuso Anderea, Yakobo Zebedira mai, ata nami nuso Yohane,