Search form

Matiu 10:22

22Nikare zazo naso puro nowewa amira ema dapikarago nimorekare tini kapaire wamunora awa. Are zo nu zewai wero dopero noma betamunoya, nu awa Anutu meni soero pamunoya.