Search form

Matiu 10:23

23Are nata zora nuawa dero tunara giro nata awa doro noko zora bamuwo. Na me sane. Nikare bua isusauma Isreli nata sero ena bua kaka wero pesunamu inuawa na Emara Mai meni noko kei awamunona awa.