Search form

Matiu 10:28

28Tama aiso nisokare daba dero ititi nisokare damu inoise putou kau wamunora, nukare awa azu oko wawe. Tamare ititire eto dago musunai dega niaore amira bayamunoya amira putou awa nuso nana itia, nu awa giro azu weu.