Search form

Matiu 10:29

29Ni suriri awa nena me tepo, are maketira ena ni suriri eto amira zuma awa toea daimata gege. Ata Mama nisokare meni gai te kaka wamu wai zo oko duro betamunoya.