Search form

Matiu 10:3

3Filip ata Batolomiu, Tomas ata Matiu takis pumai ema, Yakobo Alifayora mai, ata Tadias,