Search form

Matiu 10:32

32Zo nu emara nana benaura ena ‘Na Yesura mai wero nowena’ ago samunoya, awa nane ema amire utura Mama naso amira benaura ena ‘Nu awa mai naso’ ago samunona.