Search form

Matiu 10:34

Yesu meni ge puro munu ema bama zazaumuwa.

34Na bega pumamu kota, ema bama zazaumamu sero muna awa. Are ge naso emo zazaumuro nuamunowa.