Search form

Matiu 11

Yohane Yesura bowi sai meni bua mai nuso eni Yesura

nana iyetinu bamuwa.

1Yesu meni bua mai nuso 12 amire bua ge sero tepo wero ana eriro nata enira nana utura ge sero gipero awamu sero bamunua awa.

2Are Yohane nu benai sora itise Kristo meni bua inoisonua amira bowi awa niniro giro bua mai nuso eni iyetinu 3baro Yesu atata wero sewa awa, “Kristo maise sai awa ni awanita, ota zo mai gamu dia wamunonikare?” 4Ago sewa Yesu meni numorekare ina ego senua awa, “Nikare ewesemuro baro nena gewa, o ge ninewa amira uge inoise Yohane tugata weu gae. 5Giti guma wai awa giti paninora; te waya wai awa noko aita inora; ema boya ayare awa tama ewanana inora; dana azai awa ge ninitinora; bebetenai awa seka ziro eritinora; ota bogamasa awa Oziga Ewanana ninitinora. 6Zo nu namore gai mou kaka wamu wamunoya ami yawa sara wamunoya.” 7Ago senu Yohanera bua mai nukare ewesemuro susauwa Yesu meni ema diti bamu itiwa amire Yohanera ge ego tugata wenua awa, “Nikare Yohane nana ware gamu-gamura bamisewa, awa ema nogo wai awa gamu sero bamisewi? Nikare ema beyata zo bisi meni seba apawi muro baro awinowia ago ine gamu bamisewita? Tepo awa. 8Nikare ema nogo wai awa gamu sero ware bamisewi? Ema zo tama woi nuso ewananare awa gamu sero bamisewita? Tepo awa. Ema tama woi ewananare nukare awa ema tuara sora itai-matai inowera. 9Ota ema nogo wai awa gamu sero bamisewi? Porofete zo gamu sero bamisewita? Na sana niniu. Ema gamu sero bamisewa nu ami porofete inoise porofete noisowa awa dainitinoya. 10Numore awa ge gayai zo ego itia awa,

Ei giu! Na oziga sai ema naso iyetamunona.

Nu gita wero ebata niso kora wamunoya.

11Na me memeka sana niniu. Yohane ge ou gutai zaawai ema ami zebura ema dapikarago dainitinoya. Ata Anutura natara gegenai zo osai me osai ami Yohane dainitinoya awa. 12Yohane ge ou gutai zaawai ema ami bua pumunua be amira ana ema bama meni utura mokara toyamu sero ina-daina inoma ema putoure meni toyamunora awa. 13Porofete ata Mose ata nukare dapikarago Anutu imata Tua wero nuamunoya amira ge sise gaise awitupie dowa Yohane kei awenu porofetera ge ago dopenua awa. 14Are nikare ge nusokare gai me wai ine te giro ge ei awa giu me wae: Elia meni Soyai Emara ebata gita wero maise sai, awa Yohane awa. 15Zo nu danare meni ge ei awa ninaise.

16Are na ema bama zeme nowewa awa nena nera potiro sana te wamunoi? Nikare tani mai pei-mamaira ine inowewa. Mai pei-mamai nata kakame arumuro itise mai pei-mamai eni zawa sero ego tora awa, 17‘Nakai ozina wamu nikare uzumuro boi detenakare, ata nikare yawa kaka wiamu wetewa. Noko nakare zo amaira dibia wetenakare, ata nikare dibia kaka wamu wetewa. Are nakare nogo wanakare gawa ewanana wamunoi?’ ago tora awa. 18Yohane meni bua nuso zaawero nena nai eni sienitinoise nuawi giro numore ego towewa awa, ‘Bi nuso nana mokara itia.’ 19Are na Emara Mai meni kei awero nena nise ou nise awawena giro namore ego towewa awa, ‘Giu! Nu ono nai ema. Nu ou wain pena-pana ninowia. Nu takis pumai ema ata Yudara lo ge dai ema amira otao.’ Ago towewa. Ata nato bua inowenato awa Anutura kotumaira inowenato amira susu awa bua nasotora me meni kerenawi ema bama gawera me inowia.” Ago senua awa.

Yesu meni Galilaya ema senenua.

20Yesu meni nata enira bua putoure dainiro inoise putou nusora susu kereninu giwa, ata duba kaka kapetenamu wewa. Are ge zaawero ego toise nukare ziro senenua awa, 21“Yei Korasin ema! Yei Besaida ema. Mou bamubake nisokare nana kei awamunoya. Na tani putoure eni nisokare nana ena inowena awa na nata Tayato Saidonre amira ena wamena sia, awa nukare emoko duba kapeteniro pasina nusokare kotumuro duba nitinoise mo tama guigi-gaigi wai awa awero awetu gutero itamera. 22Are sana niniu. Anutu meni erama awina-dawina inoise ina numorekare potamunoya be amire Tayato Saidon natara ema bama meni ina osai tamamunora. Ota ninekare meni awa ina nisokare bamubake tamamunowa. 23Ota nikare Kapaneam ema, ema bama meni zazo nisokare de ike namunorita? Tepo awa. Nukare zazo nisokare puro osamunora. Nisokare nana tani bamu kei awisia ago ine Sodom nate ena kei awami sia, awa nata awa oko sisamia. Zeme ewa itamia. 24Amira sana niniu. Ama Anutu meni ema bama awina-dawina inoise ina potamunoya be amire Sodom natara erama meni ina mou tamamunora. Ota ninekare meni awa ina mou-mau bamu tamamunowa.” Ago senua awa.

Yesu meni nakai nuso nana muro zanatianisekai senua.

25Be amire Yesu meni ge ego senua awa, “O Mama, ni uture zebure amira Tua. Nukare nutopekare gawera ema bamu inowera ema ago ami gai azu, ni putou nisora susu bezinowesa. Ota nukare nutopekare gawera mai morua inowia numorekare awa kerenitinowesa. Are na amira ni bowi inona. 26O Mama, ni ago gege wamu ara tapinowesa.”

27Nu ge awa Mamere sero tepo wero ego senua awa, “Mama naso meni nena bamubamu dapikarago awa wana nasora potinua. Ema zo meni na Mamera Mai amira susu awa oko gosinowia; Mama meni imata gosinowia. Da ago ine ema zo meni Mamera susu oko gosinowia; na Mai meni imata gosinowena. Ota na Mai meni Mamera susu ema enire gipinowena, nukare ami Mamera susu gosinowera. 28Nikare sai zewai wai ge dimamu kaputitinoise mou dipinowewa ami naso nana muwo. Muro zanatiai me tamawe. 29Na duba osaire awa-diaire nowena, are naso nana muro anapa nasora agewa pumuro dipinoise susu naso giro baitawe. Ago wawa ititi nisokare zanatiro baitae. 30Anapa naso nimorekare potamunona awa ewanana. Ota nena ninekare dimawise potamunona awa peu-pepesa.” Ago senua awa.