Search form

Matiu 11:1

Yohane Yesura bowi sai meni bua mai nuso eni Yesura

nana iyetinu bamuwa.

1Yesu meni bua mai nuso 12 amire bua ge sero tepo wero ana eriro nata enira nana utura ge sero gipero awamu sero bamunua awa.