Search form

Matiu 11:10

10Numore awa ge gayai zo ego itia awa,

Ei giu! Na oziga sai ema naso iyetamunona.

Nu gita wero ebata niso kora wamunoya.