Search form

Matiu 11:11

11Na me memeka sana niniu. Yohane ge ou gutai zaawai ema ami zebura ema dapikarago dainitinoya. Ata Anutura natara gegenai zo osai me osai ami Yohane dainitinoya awa.