Search form

Matiu 11:12

12Yohane ge ou gutai zaawai ema ami bua pumunua be amira ana ema bama meni utura mokara toyamu sero ina-daina inoma ema putoure meni toyamunora awa.