Search form

Matiu 11:24

24Amira sana niniu. Ama Anutu meni ema bama awina-dawina inoise ina potamunoya be amire Sodom natara erama meni ina mou tamamunora. Ota ninekare meni awa ina mou-mau bamu tamamunowa.” Ago senua awa.