Search form

Matiu 11:27

27Nu ge awa Mamere sero tepo wero ego senua awa, “Mama naso meni nena bamubamu dapikarago awa wana nasora potinua. Ema zo meni na Mamera Mai amira susu awa oko gosinowia; Mama meni imata gosinowia. Da ago ine ema zo meni Mamera susu oko gosinowia; na Mai meni imata gosinowena. Ota na Mai meni Mamera susu ema enire gipinowena, nukare ami Mamera susu gosinowera.