Search form

Matiu 12

Sabat pura bere bua wai azu amira ge.

1Ama Sabat pura zo amire Yesu gita wenu wuit bua soe bamuwa awa. Susawise bua mai nuso meni meri betero wuit me zisero niwa awa. 2Ago wewa Farisayo ema nukare awa giro Yesu tugata wero ego sewa awa, “A gi! Bua mai niso bua inora awa lo meni Sabat pura bere tani awa wai azu sai itia.” 3Ago sewa giro Yesu meni ego senua awa, “Dawidi ata ema eni numore dai noisowa amire nukare meri betinoise tani zo wewa amira uge awa nikare kaka azimuro gamu meni sago inowa, atonua! 4Nukare Anutura ibu amira toiro ame Anutura giti mokara potitinoisowa awa puro niwa awa. Ame awa nukare ema osai meni nai ine tepo. Pris ema meni gege narise sai awa. Ata nukare niwa Anutu meni ginu waya oko wenua. 5Ota ge zo lo bukura gayai itia awa nikare azimuro susu nuso kaka gamu inowewita? Ge awa ego ewa. Pris ema nukare Sabat pura bere ibu bamura ena bua inoise pura sisawera pasina oko inowia. 6Ota nane sana niniu. Sai naso meni ibu bamura bua awa dainitinoya. 7Ge gayai zo ego itia ewa,

Na Anutu meni zame moyaira kota,

dumi pumaira ara tapinona. Nikare ge amira susu ninamewa sia, awa bua mai naso pasina tepo emire ge oko samewa.

8Na Emara Mai meni Sabat pura amira Tua wero nowena awa.” Ago senua awa.

Yesu meni Sabat pura zo amire ema wana amai zo kora wenua.

9Ago sero ana bamuro yere ibu nusokare zo amira witinua awa. 10Witinu ema zo wana nuso amai ami ago itinua awa. Are ema eni meni Yesu gera potamu sero, nera ikoniro gera potamunonikai asero nu atata wero sewa awa, “Ema Sabat pura zore kora wai awa te inoita?” 11Ago sewa Yesu meni be nusokarera pumuro ego senua awa, “Nisokare nana zo meni lama nuso daimata Sabat pura zo amire duro urara osai nu kaka duamu wana meni ziro zumai witamunoi, tanita? 12Lama awa nena me tepo awa. Ota erama meni awa nena me awa. Are Sabat pura bere bua kokopai awa wai ine te awa.” 13Ago sero emare ego senua awa, “Wana niso zuzuti.” Ago senu wana nuso zuzutinu ewanana wero zore dai te wenua awa. 14Ago wenu Farisayo nukare tani awa giro dapikarago bamuro Yesu dara betaise sero ge sero gatero awewa awa.

Ge Yesure sai awa me wenua.

15Yesu meni ge awa niniro giro nata awa doro bamunua awa. Nata awa doro bamunu ema saisai meni nu ama ganewa giro yayare awa kora wenu ewanana wewa awa. 16Ewanana wewa Yesu meni nukare ema enire susu nuso kerenai azu ge zewai-zawai senua awa. 17Ago wenu ge gita Anutu meni senu porofete Yesaya meni gaenua, ge awa me wenua awa. Ge awa ego ewa,

18Ei awa mai sou naso. Na nu awa giro pumuna awa. Nu wama naso. Na nu ara tapinona. Na Ozana naso nuso nana tame potana soremai nu diga emare nuai sonaira ge sero gipero awamunoya awa. 19Nu ge bawaita sero gunai awa oko wamunoya. Ota ge nusora awi kakame ena oko kei awai ninamunora. 20Nu erama toku toumai ine awa waya wamu kota, kora wai zewai wamunora. Nu erama lamra wuiki kayai wai ine awa sisamu kota, kora wai ewanana wamunora awa. Ago inoise bua zizinuai sonaira ge meni nena bamubamu awa dainitinoise ewanana kei awamunoya. 21Ago wai diga ema nani-nani ami nu tuma diamunora awa.

Yesu meni bi zo ema zora nana ena tunenu giro zuzu sewa.

22Ema zo bi meni mokara toinu giti guma wenu ge sai ine tepo inoisonua ema awa eni meni puro bamu Yesu nana niwa awa. Ago wewa Yesu meni kora wenu giti moka nuso panenu ge ina-sa wewato awa. 23Ago wenu ema bama dubu bamu itiwa ami giro di tainiro yaba dasiga inoise ego sewa awa, “Dawidira sibuna maise sai awani, tanita?” 24Ago sewa Farisayo meni ge awa niniro ego sewa awa, “Bira giti kopi zazo nuso Bielsebul ami nu soremawi bi tuninowia awa.” 25Ago sewa Yesu meni kotumai nusokarera susu giro ge nusokare ina samu sero zebura potiro ego senua awa, “Zebu zo amira ema nukare awiniro ina-da wamunora, awa zebu awa eya zasu wero posamunoya. Ota nata zota dubu zo amira ema nukare awiniro ina-da wamunora, awa nata awa zewai oko itamunoya. 26Are Satanra dubu awiniro noise ina-da wamera sia, awa putou nuso sisero tepo wamia. 27Agoro na Bielsebulra putoura bi tuninowena asinowa, ge awa me sia, awa mai awiso nisokare bi tuninowera ami ara putoura bi tunameri? Nukare Anutura putoura bi tuninowera, are nunekare ami opi sai nisokarera susu kerenamunora. 28Nama awa Anutura Ozana meni soremawi bi tuninowena, are Anutu imata Tua wero nuamunoya amira putou nisokare nana emoko kei awero itewia. 29Ota zo meni ema putou bamure zo itai so nusora witiro wau nuso soero pumai awa te inoita? Awa tepo awa. Nu ema putou bamure awa gita beniro amire wau nuso soero pumamunoya awa. 30Zo nu namore otao kaka wamu wamunoya ami namore iwo wamunoya. Noko zo nu na sorepitinoise poti dara nai bua naso kaka wamu wamunoya ami siso sis wai bua wamunoya. 31Are sana niniu. Eramara pasina susu giti ata Anutu isimaira ge susu giti awa disai ine te awa. Ata zo nu Ozana isimamunoya, ema amira pasina meni awa disai ine tepo awa. 32Zo nu na Emara Maire ge waya samunoya, awa Anutu meni pasina awa disamunoya. Ata zo meni Ozana sero ziamunoya awa pasina nuso zeme zebura enata ama utura ena disai tepo wai ine tepo awa.

Ni me meni nira susu kerenitinowia.

33Nikare ni zore ‘ewanana’ ago sero giro me nusore da ago ine ‘ewanana’ asewo. Ota ni zore ‘waya’ asero giro me nusore da ago ine ‘waya’ asewo. Nera kota, ni me meni nira susu kerenitinowia awa. 34Nikare zira saisibuna, nikare waya meni nogo wero ge ewanana samunowi? Duba meni denenu itewia amira te be meni kereniro towia. 35Ema kokopai awa kotumai kokopai nuso nana mokara itewia, are nu tani kokopai inowia. Ema waya awa nu kotumai waya-kawaya nuso nana mokara itewia, are nu tani waya-kawaya inowia. 36Ata nane sana niniu. Ge giti agu towewa awa Anutu meni erama awina-dawina inoise ina potamunoya be amire ge amira ge bua wamunowa awa. 37Awa nera kota, ge towesa ami susu niso kerenai ewanana wai Anutu nana kotora ena ewanana wamunosa. Ota ge towesa ami susu niso kerenai waya wai Anutu nana kotora ena duwamunosa.” Ago senua awa.

Yesu tani waise awita sewa.

38Ago toise tugata wenu lo ge gipai ema eni ata Farisayo eni nukare ami ge ego ine kapeteniro sewa awa, “Gipai ema, nine tani putoure zo we kei awai ganekare.” 39Ago sewa ina ego senua awa, “Nikare ema waya-kawaya. Ema meni bama soa patitinowia da ago ine nikare Anutu soa patitinowewa. Nikare tani putoure zo wana gamu towewa. Ata nikare tani putoure zo oko gamunowa. Tani gita porofete Yonara nana kei awenua, da ago ine kei awai gamunowa. 40Yona nu pi waiko be etorobara ago wo bamu amira nana ogobera itinua, da ago ine na Emara Mai meni pi waiko be etorobara ago zebu mokara itamunona. 41Anutu meni erama awina-dawina inoise ina potamunoya be amire Niniwe ema meni eriro ema bama be zeme nowewa amira susu kerenara mou dimamunowa. Awa nera kota, Niniwe ema Yona meni Tuara ge tugata wenu niniro duba kapeteniwa. Ata na ego dopero itena ami Yona dainitinona. 42Ota Siba zebura bama tua nu dai eriro ema bama zeme nowewa amira susu kerenai mou dimamunowa. Awa nera kota, bama ami Solomonra kotumai bamubake awa sai ninamu tama dero zebu zora-zarako amira ena munua awa. Ata na ego dopero itena ami Solomon dainitinona.

Bi meni noko tera ewesemamunoya.

43Bi meni emara nana mokara ena kei awero zanatiaira masi ware ena tamamu bayamunoya. 44Baro kaka tamamu inoma giro ego samunoya, “So naso doro musena da amira noko ewesemuro bayamunona.” Ago sero baro so awa wazero kora wetera besuma sumuro itia awa gamunoya. 45Awa giro noko bamuro bi otao mamai 7 awa nu ine kota, waya me waya awa puro muro so da amira toiro itai-matai wamunora awa. Ago wara ema awa gita waya noisonua ami be amire waya me waya wamunoya. Are ema dubu waya zeme nowera amira nana ena da ago ine kei awamunoya awa.” Ago senua awa.

Yesura mia ata namisinire.

46Yesu nu ge awa tugata inoise noinu nusokare nana atune ena mia namisinire nuso meni ge numore samu sero nu dia itiwa awa. 47Ago itiwa ema zo meni Yesure ego senua awa, “Mia niso namisinire nukare ge nimore samu sero muro atune dopero itera.” 48Ago senu Yesu meni ge ina ego senua awa, “Agai mia naso wero nowi? Arekare namisini naso wero noweri?” 49Ago sero bua mai nuso ago itiwa amira nana wana uzuzu wero ego senua awa, “Giu. Miamai namisini naso ewa. 50Zo nu Mama naso utura itewia amira ge niniro dipinowia nu ami namita, nubamata, mia naso inoya awa.” Ago senua awa.