Search form

Matiu 12:10

10Witinu ema zo wana nuso amai ami ago itinua awa. Are ema eni meni Yesu gera potamu sero, nera ikoniro gera potamunonikai asero nu atata wero sewa awa, “Ema Sabat pura zore kora wai awa te inoita?”