Search form

Matiu 12:11

11Ago sewa Yesu meni be nusokarera pumuro ego senua awa, “Nisokare nana zo meni lama nuso daimata Sabat pura zo amire duro urara osai nu kaka duamu wana meni ziro zumai witamunoi, tanita?