Search form

Matiu 12:13

13Ago sero emare ego senua awa, “Wana niso zuzuti.” Ago senu wana nuso zuzutinu ewanana wero zore dai te wenua awa.