Search form

Matiu 12:14

14Ago wenu Farisayo nukare tani awa giro dapikarago bamuro Yesu dara betaise sero ge sero gatero awewa awa.