Search form

Matiu 12:15

Ge Yesure sai awa me wenua.

15Yesu meni ge awa niniro giro nata awa doro bamunua awa. Nata awa doro bamunu ema saisai meni nu ama ganewa giro yayare awa kora wenu ewanana wewa awa.