Search form

Matiu 12:18

18Ei awa mai sou naso. Na nu awa giro pumuna awa. Nu wama naso. Na nu ara tapinona. Na Ozana naso nuso nana tame potana soremai nu diga emare nuai sonaira ge sero gipero awamunoya awa.