Search form

Matiu 12:22

Yesu meni bi zo ema zora nana ena tunenu giro zuzu sewa.

22Ema zo bi meni mokara toinu giti guma wenu ge sai ine tepo inoisonua ema awa eni meni puro bamu Yesu nana niwa awa. Ago wewa Yesu meni kora wenu giti moka nuso panenu ge ina-sa wewato awa.