Search form

Matiu 12:25

25Ago sewa Yesu meni kotumai nusokarera susu giro ge nusokare ina samu sero zebura potiro ego senua awa, “Zebu zo amira ema nukare awiniro ina-da wamunora, awa zebu awa eya zasu wero posamunoya. Ota nata zota dubu zo amira ema nukare awiniro ina-da wamunora, awa nata awa zewai oko itamunoya.