Search form

Matiu 12:30

30Zo nu namore otao kaka wamu wamunoya ami namore iwo wamunoya. Noko zo nu na sorepitinoise poti dara nai bua naso kaka wamu wamunoya ami siso sis wai bua wamunoya.