Search form

Matiu 12:32

32Zo nu na Emara Maire ge waya samunoya, awa Anutu meni pasina awa disamunoya. Ata zo meni Ozana sero ziamunoya awa pasina nuso zeme zebura enata ama utura ena disai tepo wai ine tepo awa.