Search form

Matiu 12:33

Ni me meni nira susu kerenitinowia.

33Nikare ni zore ‘ewanana’ ago sero giro me nusore da ago ine ‘ewanana’ asewo. Ota ni zore ‘waya’ asero giro me nusore da ago ine ‘waya’ asewo. Nera kota, ni me meni nira susu kerenitinowia awa.