Search form

Matiu 12:42

42Ota Siba zebura bama tua nu dai eriro ema bama zeme nowewa amira susu kerenai mou dimamunowa. Awa nera kota, bama ami Solomonra kotumai bamubake awa sai ninamu tama dero zebu zora-zarako amira ena munua awa. Ata na ego dopero itena ami Solomon dainitinona.