Search form

Matiu 12:44

44Baro kaka tamamu inoma giro ego samunoya, “So naso doro musena da amira noko ewesemuro bayamunona.” Ago sero baro so awa wazero kora wetera besuma sumuro itia awa gamunoya.