Search form

Matiu 12:45

45Awa giro noko bamuro bi otao mamai 7 awa nu ine kota, waya me waya awa puro muro so da amira toiro itai-matai wamunora awa. Ago wara ema awa gita waya noisonua ami be amire waya me waya wamunoya. Are ema dubu waya zeme nowera amira nana ena da ago ine kei awamunoya awa.” Ago senua awa.