Search form

Matiu 13:10

Yesu meni ge bezai toisonua amira susu.

10Ge ago senu bua mai nuso meni nuso nana zora bamuro atata wero sewa awa, “Ni nogoro ge bezai eni awa numorekare towesi?”