Search form

Matiu 13:12

12Zo nu nena numore potai awa puro nuai giro noko mema potana nu zamai bamu tamamunoya. Ota zo nu nena numore potai awa doro tepo nuai giro na nena nuso soero pumana nu tepo nuamunoya awa.