Search form

Matiu 13:13

13Nukare giti moka nusokare meni gosinowera, ata oko giro baititinowera. Ota dana meni uge ninitinowera, ata ugera susu awa oko giro baititinowera. Amira na ge bezai awa numorekare towena.