Search form

Matiu 13:19

19Nena we eni ebete ena duuwa amira susu ego ewa: Ema zo utura ge ninawi susu kaka kei awamu wawi pasinara mama meni nuso nana kei awero utura ge duba nusora toitinowia awa puro tara awinowia awa.