Search form

Matiu 13:2

2Ago itinu ema bama dubu bamubake meni nuso nana kei awewa awa. Kei awewa giro numa wa zora witiro arumuro itinu ema dubu bamu meni awa nukare ete dopewa awa.