Search form

Matiu 13:20

20Ota nena we eni awa zebu omata tame kara-kara wai amira duuwa, amira susu ego ewa: Zo nu utura ge niniro eya pumuro yawa sara inowia.