Search form

Matiu 13:31

Ni mastet ata yis amira ge bezai.

31Yesu meni ge bezai zo ego senua awa, “Anutu imata Tua wero nuamunoya, awa ni mastet asinowenakai amira me ine awa. Ema nukare ni me awa bua nusokarera urinowera.