Search form

Matiu 13:44

Ema zo meni wau bamu tamunua amira ge bezai.

44Anutu imata Tua wero nuamunoya amira susu awa ego awa. Maguru zo wau bamure notu zora bezai itisonua, awa ema zo meni tamuro noko bezenu dago itinu nu yawa sara inoise neu-nau nuso awa dapikarago emare potiro tepo wenu numore omata potiwa puro bamuro notu awa zuma gaero pumunua awa.