Search form

Matiu 13:46

46Tamai bua inoe ewanana zo tamuro neu-nau nuso dapikarago emare potiro tepo wenu numore omata potiwa puro bamuro pu dire zaimare awa zuma gaero pumunua awa.” Ago senua awa. Nakai zebura nena me tepo awa doro kotumai nasokai poti utura niro nuanisekai amira senua.